Общи условия

за покупки от “Онлайн магазин BE UNIQUE за работни униформи, обувки, чехли, спално бельо, хавлиени изделия и аксесоари” на "Бултекс 99" ЕООД

 

Страни

Чл. 1. Настоящите общи условия съдържат рамков договор за покупко-продажба между "Бултекс 99" ЕООД, вписано в търговския регистър при Пловдивски окръжен съд с решение по ф.д. № 1073/2003 г. и наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта http://beunique.bg съгласие с условията на покупката, наричано по-долу за краткост КЛИЕНТ, от друга.


Дефиниции

Чл. 2. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение: "Уебсайт" ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. “Онлайн магазин BE UNIQUE за работни униформи, обувки, чехли, спално бельо, хавлиени изделия и аксесоари” е уебсайт за електронна търговия на ТЪРГОВЕЦА - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки. 


Съгласие

Чл. 3. (1) Всяко лице може да ползва предоставяните от ТЪРГОВЕЦА от “Онлайн магазин BE UNIQUE за работни униформи, обувки, чехли, спално бельо, хавлиени изделия и аксесоари” ресурси и услуги при спазване на настоящите Общи условия. 
(2) Публикуването на настоящите Общи условия и на описанието и цените на стоките в “Онлайн магазин BE UNIQUE за работни униформи, обувки, чехли, спално бельо, хавлиени изделия и аксесоари”  е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявление за покупка в съответствие с тях по описания в следващата алинея начин. 
(3) С отбелязване в полето "Съгласен съм с условията" и натискане на виртуалния бутон "Поръчай" Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и приема да закупи избраните от него стоки при действието им. Със записването му на съответен носител в сървъра на ТЪРГОВЕЦА чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното заявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. 
Чл. 4. (1) Всяко отделно заявление за покупка, отправено от Клиента до ТЪРГОВЕЦА се счита за отделно договорено. 
 (2) При посочени неверни адрес и/или телефон в заявлението за покупка за ТЪРГОВЕЦА не възниква задължение за изпълнение на поръчката. 
(3) Приема се, че всяко лице, което е заплатило цената на заявена от него за закупуване стока, е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия.

       Публикуване на информация за “Онлайн магазин BE UNIQUE за работни униформи, обувки, чехли, спално бельо, хавлиени изделия и аксесоари”
Чл. 5. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ публикува на адрес http://beunique.bg кратко описание и цена за всяка от стоките, които могат да се закупят чрез от “Онлайн магазин BE UNIQUE за работни униформи, обувки, чехли, спално бельо, хавлиени изделия и аксесоари”.

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност при неистинност на посочената от производителя информация за стоката. 
Цени в  “Онлайн магазин BE UNIQUE за работни униформи, обувки, чехли, спално бельо, хавлиени изделия и аксесоари”  - цените са посочени в български лева с включен ДДС. 
(3) Указаните цени на отделните стоки са за единично количество или единична опаковка и не включват разходите за доставка. 
Чл. 6. Разходите за доставка се формират въз основа на теглото на отделните и СЕ ЗАПЛАЩА НА КУРИЕРА В МОМЕНТА НА ДОСТАВКА.


Начини на плащане

Чл. 7. (1) Цената по чл. 5  може да бъде платена по някой от следните начини: 
- с наложен платeж;
- по банков път; 
(2) Доставката се извършва след авторизацията на транзакцията.


Права и задължения на страните

Чл. 8. Предлаганите продукти в електронният магазин се актуализират на база на наличностите, но е възможно някой модел, размер или разцветка да не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока в рамките на два работни дни след получаване на заявлението за покупка, сътрудник на "БУЛТЕКС 99" ЕООД  уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
Чл. 9. "Бултекс 99" ЕООД се задължава: 
- да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока; 
- да достави в срок заявената за покупка стока;
- да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения. 
Чл. 10. (1) Клиентът се задължава: 
-  да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка; 
-  да плати цената на стоката; 
-  да заплати разходите по доставката; 
-  да осигури достъп и възможност за получаване на стоката; 
-  да получи вещта; 
(2) Клиентът следва: 
-  да не подава фиктивни заявки или друга информация; 
- да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; 
-  да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права; 
- да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;


Доставка

Чл. 11. (1) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка до 3 работни дни като общ срок на доставка. В случай, че същата не е налична в склад на ТЪРГОВЕЦА, срокът на доставка е 20-25 работни дни.
(2) Срокът за доставка по ал. 1 започва да тече от първият работен ден след авторизацията на плащането. 
(3) Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и начина на транспорт.


Предаване на стоката

Чл. 12. (1) Стоката се предава на Клиента или на друго лице, намиращо се на посочения от клиента адрес на доставката. Приемащото лице потвърждава с подписа си получаването на стоката от името на Клиента. 
(2) При предаване на стоката Клиентът или лицето по ал. 1 подписват придружаващите я документи. 
(3) При отказ извън случаите по чл. 13, ал. 1, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети "Бултекс 99" ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа. 
(4) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, "Бултекс 99" ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение. 
Чл. 13. (1) Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия: 
1. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
2. при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена.
(2) Отказ за получаване на стоката при условията на предходната алинея е недопустим след подписване на придружаващите я документи по чл. 12, ал. 2. 
(3) След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата. 
(4) При условията на ал. 1, т. 1, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 1 работен ден от получаването й. 
(5) Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост и за своя сметка със същия спедитор.


Лични данни

Чл. 14. (1) "Бултекс 99" ЕООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, "Бултекс 99" ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. 
(3) "Бултекс 99" ЕООД има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: sales@beunique.bg
(4) Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за "Бултекс 99" ЕООД. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.


Разкриване на информацията

Чл. 15. "Бултекс 99" ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 
- е получил изричното съгласие на Клиента; 
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; 
- "Бултекс 99" ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.


Разваляне на договора

Чл. 16. Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали индивидуалния договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.


Отговорност

Чл. 17. "Бултекс 99" ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на "Бултекс 99" ЕООД - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на "Бултекс 99" ЕООД.


Обезщетения 

Чл. 18. Клиентът е длъжен да обезщети "Бултекс 99" ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.


Арбитраж

Чл. 19. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.


Писмена форма 

Чл. 20. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на "Бултекс 99" ЕООД и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.


Недействителност

Чл. 21. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.


Права на интелектуална собственост

Чл. 22. Всички права на интелектуална собственост върху елементите на от “Онлайн магазин BE UNIQUE за работни униформи, обувки, чехли, спално бельо, хавлиени изделия и аксесоари”  принадлежат на "Бултекс 99" ЕООД, включително, без да се ограничават до: текстове, графика, компютърни програми, бази данни и др. подобни.


Приложимо право

Чл. 22. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 

Настоящите общи условия влизат в сила от 01.04.2012 г.

 

 


 

Created by Balkansys.com - Copyright © 2012 Be Unique - All Rights Reserved